//i.ytimg.com/vi/13kDBgRQSm8/mqdefault.jpg
Lightroom 4 教學 如何改變一個無聊到迷人的日落

187,996 2014-01-01 08:27:14

//i.ytimg.com/vi/ONeQX1EziGU/mqdefault.jpg
Lightroom 5 教學: Working with Smart P簡介s when traveling | lynda.com

2,098 2013-10-08 07:37:52

//i.ytimg.com/vi/4c-Bu8St3L8/mqdefault.jpg
掌握Lightroom 5 顯示模組

105,075 2013-10-02 19:26:51

//i.ytimg.com/vi/LYPAgxOrZEQ/mqdefault.jpg
Lightroom 5 新的污點去除工具

16,167 2013-09-27 07:43:25

//i.ytimg.com/vi/T6HNNFeQNRg/mqdefault.jpg
Lightroom 5 教學 | 圖書模組簡介

98 2013-09-17 07:15:43

//i.ytimg.com/vi/YHB78ouXVYE/mqdefault.jpg
平凡到非凡的Lightroom編輯 - 顏色與潤飾和增強的肖像

7,998 2013-08-29 08:11:52

//i.ytimg.com/vi/g27V1lmtZTE/mqdefault.jpg
Lightroom 我的工作方式 - 基本設置

16,882 2013-08-27 07:28:10

//i.ytimg.com/vi/VqUASagi4G4/mqdefault.jpg
Lightroom 中如何批次編輯

3,211 2013-08-25 18:51:17

//i.ytimg.com/vi/HD4hzVj-kAg/mqdefault.jpg
Lightroom 攝影師的編輯方式

28 2013-08-25 18:51:16

//i.ytimg.com/vi/CSKmW3C8ijQ/mqdefault.jpg
Lightroom 5 優化和共享照片

81,515 2013-08-25 18:51:15

//i.ytimg.com/vi/vZWIfYjUdQI/mqdefault.jpg
Lightroom 5 教學:夕陽相片處理

2,663 2013-08-22 07:54:20

//i.ytimg.com/vi/7Qd26xkwdfE/mqdefault.jpg
Lightroom 5 線上分享圖片

37,099 2013-08-01 07:23:35

//i.ytimg.com/vi/phTtQfcFfDc/mqdefault.jpg
Lightroom 5 教學 分割色調

6,366 2013-07-31 14:13:19

//i.ytimg.com/vi/hiQThGel_D8/mqdefault.jpg
Lightroom 裁剪工具技巧

6,956 2013-07-25 07:39:15

//i.ytimg.com/vi/XP27E6vzsjE/mqdefault.jpg
Lightroom 教學:開發模組的基礎知識

1,527 2013-07-24 13:28:31